Vijesti i aktuelnosti

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (ODGAJATELJ) u školskoj 2016/17. godini

Školski odbor Gazi Husrev-begove medrese, na osnovu Odluke broj: 03-1-1075-2/16 od 14.12.2016. godine i saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini broj: 05-07-1-6165-3/16 od 30.12.2016. godine, a u skladu sa odredbom člana 81. Pravila medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2016/17. godini

 

Odgajatelj ……………… 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 31.05.2017. godine;

 

Uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

Stepen stručne spreme:

 • VSS/VII stepen ili drugi ciklus (240 ETCS bodova) bolonjskog visokoobrazovnog procesa;

 

Profil stručne spreme:

 • profesor/bachelor islamskih nauka, profesor/bachelor islamskih teoloških studija, profesor/bachelor islamske teologije, profesor/bachelor teologije, diplomirani teolog, srodno zvanje stečeno na Fakultetu islamskih nauka, sa rješenjem o nostrifikaciji, profesor/bachelor islamske vjeronauke i religijskog odgoja sa prethodno završenom medresom, profesor religijske pedagogije sa prethodno završenom medresom, profesor/bachelor socijalne pedagogije i duhovne skrbi sa prethodno završenom medresom, diplomirani socijalni pedagog sa završenom medresom, profesor/bachelor pedagogije i/ili psihologije sa završenom medresom ili profesor/bachelor drugih predmeta zastupljenih u Nastavnom planu i program medrese sa prethodno završenom medresom.

Prednost pri angažmanu imaju kandidati sa završenom medresom.

 

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):
[list type=check_list]

 • odgovarajuće diplome fakulteta/diplome o završenoj medresi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

[/list]

 

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
[list type=check_list]

 • uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu,
 • uvjerenje o položenom hifzu Kur'ana,
 • uvjerenje o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
 • uvjerenje o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
 • uvjerenje o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
 • svjedočanstva o završenom I-IV razredu medrese.

[/list]

 

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova isključivo putem pošte dostaviti na adresu : Gazi Husrev-begova medresa ul. Sarači br. 49. Sarajevo.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole.

Napomena: Konkurs ostaje otvoren do 23.01.2017. godine.

 

Predsjednik  Školskog odbora

Hfz. dr. Munir Mujić