Vijesti i aktuelnosti

Konkurs za prijem učenika u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegovini u školskoj 2019/20. godini

Na osnovu odredbi člana 17. i 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta i člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

K O N K U R S

za prijem učenika u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegovini u školskoj 2018/19. godini

Kandidati za prijem u medrese u Bosni i Hercegovini u školskoj 2018/2019. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) da nisu stariji od 18 godina,
b) da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Zahtjev za upis (preuzima se u medresi),
 2. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razedu osnovne škole,
 3. uvjerenje o uspjehu u VI, VII I VIII razredu, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
 4. uvjerenje o razultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu
 5. izvod iz matične knjige rođenih,
 6. preporuka glavnog imama i
 7. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova.

Prijemni ispit za upis u prvi razred sastoji se od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije, kao i kandidati koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole biće primljeni bez polaganja prijemnog ispita.

Kandidati za upis bez polaganja prijemnog ispita predaju sljedeće dokumente, uz gore navedenu dokumentaciju:

 1. diplomu Rijaseta Islamske zajednice u BiH o položenom ispitu hifza (uz odličan ili vrlo dobar uspjeh),
 2. diplomu učenika generacije u osnovnoj školi i
 3. dokumente kojim se utvrđuje da je učenik ostvario odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole.

Kandidati koji posjeduju diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na odgovarajućim takmičenjima znanja, sposobnosti i vještina mogu dostaviti iste radi bodovanja.

Rok za dostavu prijave je od 11.06.2018. do 22.06.2018. godine u jednoj od medresa:

 • Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu,
 • Behram-begova medresa u Tuzli,
 • Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku,
 • Karađoz-begova medresa u Mostaru,
 • Medresa “Džemaluddin-ef. Čaušević” u Cazinu,
 • Medresa “Osman-ef. Redžović” u Velikom Čajnu/Visoko,
 • Medresa „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru.

[wc_box color=”success” text_align=”left”]

Prijemni ispit održat će se u subotu, 22. juna 2019. godine, odnosno 19. ševvala 1440. h.g. sa početkom u 9:00 sati, u medresi u koju je kandidat predao dokumentaciju.

[/wc_box]

Medrese će objaviti rezultate najkasnije tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.

[wc_box color=”danger” text_align=”left”]

POSEBNA NAPOMENA:

Upis u prvi razred Gazi Husrev-begove medrese za kandidate koji su osnovnu školu završili u Kantonu Sarajevo i polažu eksternu maturu, vršit će se putem online sistema upisa u skladu s Odlukom sa kriterijima o upisu učenika u prvi razred srednjih škola i uputstvima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, od 26. juna do 4. jula 2019. godine.

[/wc_box]