Vijesti i aktuelnosti

Konkurs za izbor učenika i učenice generacije JU Gazi Husrev-begove medrese u školskoj 2020/2021. godini

Nastavničko vijeće JU Gazi Husrev-begova medresa, u skladu s odredbom člana 4. Pravilnika o izboru učenika generacije u medresama broj: 05-08-2-735-2/18 od 15.02.2018. godine, raspisuje:

K O N K U R S

za izbor učenika i učenice generacije u školskoj 2020/2021. godini

Uslovi:

  1. Učenik generacije bira se i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.
  2. Za učenika generacije može se kandidirati učenik koji ispunjava sljedeće uvjete: 

a) Da je u toku školovanja imao odličan uspjeh u svim razredima,

b) Da je u toku školovanja na kraju svake školske godine imao primjerno vladanje.

c) Da mu u toku školovanja nije izricana disciplinska mjera ukor direktora ili ukor nastavničkog vijeća.

Elementi za vrednovanje:

  1. Elementi koji se vrednuju pri rangiranju kandidata za učenika generacije su:

a) uspjeh u učenju i vladanju u toku školovanja u medresi,

b) aktivnosti i doprinos u radu školskih sekcija,

c) učešće i rezultati postignuti na takmičenjima koja organizira Rijaset IZ u BiH,

d) učešće i rezultati postignuti na općinskim, kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima,

e) rukovođenje odjeljenskom zajednicom i vijećem učenika,

f) rezultati postignuti u vannastavnim aktivnostima; vanškolske aktivnosti, volontiranje (sportske, kulturne, društvene, humanitarne aktivnosti, te rad u nevladinim organizacijama),

g) kursevi,

h) poseban angažman po ocjeni razrednika i odgajatelja.

Način vrednovanja:

  1. Kandidati mogu ostvariti bodovanje po sljedećim osnovama:

a) Opći uspjeh: Za ostvareni opći uspjeh dodijelit će se kandidatu broj bodova dobiven množenjem zbira prosječnih ocjena (zaokružena na dvije decimale) na kraju svake nastavne, odnosno školske godine koeficijentom 5.

b) Primjerno vladanje: Za primjerno vladanje u toku školovanja učenik dobiva 20 bodova. Za svaki izrečeni ukor odjeljenskog stariješine u toku školovanja učeniku se broj bodova ostvarenih po osnovu primjernog vladanja umanjuje po dva boda, a za ukor odjeljenskog/razrednog vijeća po četiri boda.

c) Za učešće u radu sekcija planiranih godišnjim planom škole u svakom razredu po dva boda, pri čemu se boduje učešće u radu maksimalno dvije sekcije u svakom razredu:

– za članstvo u redakciji učeničkog lista dodjeljuje se dva boda. Urednik učeničkog lista dobiva pet bodova, njegov zamjenik četiri boda a sekretar tri boda.

– za učenje hifza za svaki naučeni krug po jedan bod, tačnost podataka potvrđuje muhaffiz.

– za položen hifz pred komisijom Rijaseta IZ u BiH učenik ima dodatnih pet bodova.

d) Učešće na takmičenjima: za učešće i osvojeno mjesto na školskom, općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom takmičenju, škol­skoj olimpijadi, evropskom i svjetskom takmičenju u znanju iz pojedinih predmeta i sporta, odnosno, za osvojeno mjesto na konkursima likovnog, jezičkog, dramskog, recitatorskog, literarnog i tehničkog stvaralaštva – revije, izložbe, smotre i slične manifestacije, kandidat može dobiti sljedeći broj bodova:

Nivo takmičenjaI mjestoII mjestoIII mjestoIV mjestoV mjestoUčešće 
1Školsko takmičenje3 boda2 boda1 bod0,5 bodova
2Općinsko takmičenje6 bodova5 bodova4 boda3 boda2 boda1 bod
3Kantonalno takmičenje12 bodova10 bodova8 bodova6 bodova4 boda2 boda
4Federalno takmičenje18 bodova15 bodova12 bodova9 bodova6 bodova3 boda
5Rijaset18 bodova15 bodova12 bodova9 bodova6 bodova3 boda
6Državno takmičenje24 boda20 bodova16 bodova12 bodova8 bodova4 boda
7Međunarodna takmičenja30 bodova25 bodova20 bodova15 bodova10 bodova5 bodova
  1. Ukoliko se održava samo ekipno takmičenje, kandidatu koji je bio član ekipe pripada 30% bodova od bodova predviđenih za pojedinačni plasman.
  2. Bodovi se mogu dobiti samo po jednom osnovu ili za plasman ili za učešće.

e) Za rukovodstvo odjeljenskom zajednicom predsjedniku tri boda, njegovom zamjeniku jedan, sekretaru jedan i blagajniku jedan bod.

f) Za članstvo u vijeću učenika jedan bod, predsjedniku vijeća učenika tri boda, njegovom zamjeniku i sekretaru po dva boda.

2. Rezultati postignuti u vannastavnim aktivnostima i vanškolskim aktivnostima (sportske, kulturne, društvene, humanitarne aktivnosti te rad u nevladinim organizacijama),

a) za članstvo odnosno zapažene rezultate na sportskom, kulturnom ili humanitarnom planu organiziranom u ili izvan škole uz dostavljanje odgovarajućih dokaza za svaku aktivnost:

– na školskom nivou 0,5 bodova

– na lokanom nivou (u mjesnoj zajednici, općini i dr.) po jedan bod,

– na kantonalnom nivou po dva boda,

– na federalnom i državnom nivou po tri boda,

– na međunarodnom nivou po četiri boda.

b) Kursevi

– svaki kurs sa validnim certifikatom (npr. stranih jezika, informatike, vršnjački edukatori ili medijatori) po jedan bod – po ovom osnovu učenik može dobiti maksimalno tri boda,

– ACCESS, napredni kurs engleskog jezika, dva boda za svaku godinu pohađanja, ili drugi kurs sličan njemu koji se realizira u medresi, npr. kurs arapskog i turskog jezika,

– pismene pohvale nastavničkog vijeća za postignute rezultate u vannastavnim aktivnostima – za svaku pohvalu po jedan bod.

  1. Za poseban angažman u kolektivnom životu učenika, liderske sposobnosti, moralne kvalitete i pozitivan utjecaj na okruženje razredni odgajatelj i razrednik mogu jednog kandidata nagraditi sa pet bodova – odvojeno razrednik i odgajatelj po pet bodova.

Rang lista:

  1. Bodovanje kandidata za učenika generacije vrši se na osnovu dokumenata iz pedagoške dokumentacije i evidencije škole (potvrde, izjave nastavnika) diploma i zvaničnih izvještaja organizatora takmičenja koje dostavlja učenik.
  2. Na osnovu broja bodova komisija sastavlja rang-listu i oglašava je na oglasnoj tabli škole.
  3. Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima učenik koji ima veći broj bodova za uspjeh u učenju i vladanju. Ukoliko i po ovom osnovu učenici imaju jednak broj bodova, prednost ima onaj učenik koji ima veći broj bodova za uspjeh na takmičenjima. Ukoliko i nakon toga imaju jednak broj bodova, o učeniku generacije glasa Nastavničko vijeće.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti na protokol JU Gazi Husrev-begova medresa, do srijede, 31. marta, 2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Direktor

doc. dr. hfz. Mensur Malkić