Uprava

Kolektivom JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu rukovodi direktor uz dva pomoćnika za nastavu i internat, pedagog i sekretar škole
Foto: Ilustracija

Direktor i pomoćnici direktora

Za direktora srednje škole može biti imenovano lice koje, osim općih uvjeta, u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše i ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto, te ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, i ima najmanje zvanje mentor. Pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa u skladu sa pravilima škole postavlja direktor škole…

Uprava JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

mr. Dževad Pleh, prof.


direktor JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Halim Husić, prof.


pomoćnik direktora za nastavu JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Stručni saradnici

Maida Vuković Džakmić, prof.


Pedagog JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Benaris Šehić


Sekretar JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+