Vijesti i aktuelnosti

Konkurs za prijem učenika-ca u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegovini u školskoj 2016/17. godini

Na osnovu odredbe člana 17. i 20. Pravilnika o organizaciju i radu Rijaseta i člana 5. Pravilnika o upisu učenika u prvi razred medrese (broj: 03-08-2-685-1/12, od 30. marta 2012. god.), Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem učenika-ca u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegovini

u školskoj 2016./2017. godini

 

Kandidati za prijem u medrese u Bosni i Hercegovini u školskoj 2016/17. godini treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da nisu stariji od 18 godina,
b) da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem.

 

Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Zahtjev za upis (preuzima se u medresi),
 2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
 3. Uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Ljekarsko uvjerenje,
 6. Pismena preporuka nadležnog glavnog imama.

Prijemni ispit za upis u prvi razred se sastoji od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije, kao i kandidati koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole biće primljeni bez polaganja prijemnog ispita.

Uz gore navedenu dokumentaciju, kandidati za upis bez polaganja prijemnog ispita predaju i sljedeće dokumente:

 1. Diplomu Rijaseta Islamske zajednice u BiH o položenom ispitu hifza,
 2. Diplomu učenika generacije osnovne škole.

 

Ako kandidat ima diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na takmičenjima znanja i vještina treba ih dostaviti radi bodovanja.

 

Rok za dostavu prijave je od 06.06.2016. do 17.06.2016. godine u jednoj od medresa:

 • Gazi Husrev-begova medresa – Sarajevo,
 • Behram-begova medresa – Tuzla,
 • Elči Ibrahim-pašina medresa – Travnik,
 • Karađoz-begova medresa – Mostar,
 • Medresa “Džemaluddin Čaušević” – Cazin,
 • Medresa “Osman ef. Redžović” – Čajangrad/Visoko.

[wc_box color=”success” text_align=”left”]

Prijemni ispit će se održati u subotu, 13. ramazana 1437. h.g., odnosno  18. juna 2016. godine sa početkom u 9:00 sati u medresi u koju je kandidat predao svoju dokumentaciju.

[/wc_box]

Medrese će objaviti rezultate najkasnije tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.

[wc_box color=”warning” text_align=”left”]

 

Posebna napomena:

Kandidati za upis u prvi razred Gazi Husrev-begove medrese koji su osnovnu školu završili u Kantonu Sarajevo i polažu eksternu maturu, dokumente predaju u Medresu od 27. do 30. juna 2016. godine i neće polagati prijemni ispit.

Prijem kandidata vršit će se na osnovu općeg uspjeha u VI, VII, VIII i IX razredu  osnovne škole, te uspjeha iz predmeta bosanski jezik, matematika i engleski jezik u VIII i IX razredu i rezultata postignutog na ispitima eksterne mature.

Za prijem u Medresu kandidat po svim osnovama mora imati minimalno 75 bodova.

 

[/wc_box]