Vijesti i aktuelnosti

Informacija za kandidate za upis u I (prvi) razred Gazi Husrev-begove medrese u školskoj 2023/2024. godini 

Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Opći uslovi za prijavu i upis

Kandidati za upis u Gazi Husrev-begovu medresu u školskoj 2023/2024. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da nisu stariji od 18 godina,
  • da su sa uspjehom završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,
  • da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Informacije za prijavu i upis kandidata izvan Kantona Sarajevo

Prijava i upis učenika u prvi razred Gazi Husrev-begove medrese u školskoj 2023/2024. godini, koji su osnovnu školu završili izvan područja Kantona Sarajevo, realizirat će se online, putem službene web stranice Medrese na jedinstvenom linku: medresasa.edu.ba/upis, u periodu od 1. do 24. juna 2023. godine.

1. juni 2023. godine

💡 Počela je prijava i upis učenika u prvi razred Gazi Husrev-begove medrese u školskoj 2023/2024. godini, koji su osnovnu školu završili izvan područja Kantona Sarajevo. Obrascu za online prijavu možete pristupiti i direktno na: https://forms.gle/8yzsz7kUtHqjn3b78


Kandidati za upis u JU Gazi Husrev-begovu medresu neće polagati prijemni ispit.


Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi ili koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i kao takvi odmah primljeni.

Uz aplikaciju za upis u prvi razred svaki kandidat će na odgovarajući način elektronski** (uslikano ili skenirano***) priložiti sljedeće dokumente:

  1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
  2. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII, odnosno uvjerenja o uspjehuu tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
  3. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu,
  4. originalne i prevedene na bosanski jezik dokumente iz tačaka 1), 2) i 3), ovjerene od strane ovlaštenog sudskog prevodioca, ako je kandidat završio osnovnu školu u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, a rješenje o nostrifikaciji će predati nakon objavljivanja rezultata upisa, najkasnije do 31. augusta tekuće godine,
  5. izvod iz matične knjige rođenih,
  6. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na takmičenju učenika osnovnih škola na kantonalnom/regionalnom i takmičenju na nivou muftijstva, na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini ili na državnom takmičenju u Bosni i Hercegovini i nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola.

Informacije za prijavu i upis kandidata iz Kantona Sarajevo

Kandidati koji su osnovnu školu završili na području Kantona Sarajevo upisivat će se putem online sistema upisa u skladu s rokovima (od 20.6. do 26.6.2023. godine) i uslovima koje je propisalo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za sve učenike koji su završili 9. razred u Kantonu Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini.

Medresa će objaviti rezultate upisa svih kandidata (kandidata koji su osnovnu školu završili izvan područja Kantona Sarajevo i kandidata koji su osnovnu školu završili na području Kantonu Sarajevo) na svojoj web-stranici www.medresasa.edu.ba u ponedjeljak, 26. juna 2023. godine.

Primljeni kandidati obavezni su lično dostaviti originalnu dokumentaciju u Medresu najkasnije tri dana od dana objavljivanja preliminarne liste rezultata prijema učenika.

Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom kandidati mogu dobiti na medresasa.edu.ba/upis ili pozivom na broj telefona: 033/534-888.


Napomene (odnose se samo na kandidate za upis u prvi razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu u školskoj 2023/2024. godini, koji su osnovnu školu završili izvan područja Kantona Sarajevo):

* Obrazac za prijavu i upis učenika u prvi razred Gazi Husrev-begove medrese u školskoj 2023/2024. godini i slanje potrebne dokumentacije moći ćete pronaći OVDJE (link će biti aktivan od 1. juna 2023. godine).

** Prilikom prijave i slanja dokumentacije putem spomenutog obrasca za online prijavu potrebno je da koristite ispravnu i aktivnu ličnu Gmail email adresu. Ukoliko nemate Gmail email adresu, istu možete dobiti (registrovati Google račun) OVDJE.

*** Molimo vas da skenirane i(li) uslikane dokumente dostavljate isključivo u JPG/PNG (slike) ili PDF formatu. Za slikanje/fotografisanje dokumenata možete upotrijebiti i mobilni uređaj, a za skeniranje dokumenata možete koristiti i niz besplatnih mobilnih aplikacija, poput Adobe Scan (Android / iOS), CamScanner (Android / iOS), Microsoft Office Lens – PDF Scanner (Android / iOS)…

**** Ukoliko imate tehničkih poteškoća ili nedoumica, možete nam se obratiti na email adresu admin@medresasa.edu.ba, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo u procesu prijave i slanja potrebne dokumentacije.