Vijesti i aktuelnosti

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (ODGAJATELJI I NASTAVNICI)

Foto: Ilustracija / Edin Imamović
Foto: Ilustracija / Edin Imamović

JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 03-581-1/23 od 31.5.2023. godine, Saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini broj: 02-03-2-2334-3/23 od 15.6.2023. godine i Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26461-1/23 od 08.6.2023. godine, u skladu sa odredbom člana 81. Pravila medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i člana 110. Pravila JU Gazi Husrev-begova medresa, te člana 6. Pravilnika s  kriterijima za prijem radnika u radni odnos u JU Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, raspisuje:

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Odgajatelj ⁠— 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 01.9.2023. do 31.8.2024. godine.
 2. Odgajateljica — 1 izvršiteljica, na određeno vrijeme od 01.9.2023. do 31.8.2024. godine.
 3. Nastavnik Filozofije (8 časova) — 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 01.9.2023. do 31.8.2024. godine.
 4. Nastavnik Logike (4 časa) — 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 01.9.2023. do 31.8.2024. godine.
 5. Nastavnik Sociologije (8 časova) — 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 01.9.2023. do 31.8.2024. godine.
 6. Nastavnik Psihologije (4 časa) — 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 01.9.2023. do 31.8.2024. godine.

I Uslovi

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu i normativnim aktima Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Gazi Husrev-begove medrese, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove u pogledu profila i stepena stručne spreme koji je propisan Nastavnim planom i programom medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to:

1. Kandidati za radno mjesto odgajatelja i odgajateljice moraju imati završen VII stepen stručne spreme studija visokog obrazovanja u trajanju od četiri studijske godine, odnosno završenim prvim ciklusom odgovarajućeg studija u trajanju od četiri godine, s najmanje 240 ECTS bodova, s akademskom titulom i stručnim zvanjem profesor ili bachelor za određenu oblast:

 • profesor/bachelor islamskih nauka,
 • profesor/bachelor islamskih teoloških studija,
 • profesor/bachelor islamske teologije,
 • profesor/bachelor teologije,
 • diplomirani teolog,
 • srodno zvanje stečeno na nekom fakultetu na kojem se studiraju islamske nauke, s rješenjem o nostrifikaciji i prethodno završenom medresom,
 • profesor/bachelor islamske vjeronauke i religijskog odgoja, s prethodno završenom medresom,
 • profesor/bachelor pedagogije i/ili psihologije, s prethodno završenom medresom,
 • profesor religijske pedagogije, s prethodno završenom medresom,
 • profesor/bachelor socijalne pedagogije i duhovne skrbi, s prethodno završenom medresom,
 • diplomirani socijalni pedagog, s prethodno završenom medresom,
 • profesor/bachelor drugih predmeta zastupljenih u Nastavnom planu i programu medrese, s prethodno završenom medresom (iznimno).

2. Kandidati za radno mjesto nastavnika Filozofije moraju imati završen VII stepen stručne spreme studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine, odnosno završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine, s najmanje 240 ECTS bodova, akademskom titulom i stručnim zvanjem:

 • profesor/bachelor filozofije,
 • magistar/master filozofije,
 • profesor filozofije i sociologije.

3. Kandidati za radno mjesto nastavnika Logike moraju imati završen VII stepen stručne spreme studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine, odnosno završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine, s najmanje 240 ECTS bodova, akademskom titulom i stručnim zvanjem:

 • profesor/bachelor filozofije,
 • magistar/master filozofije,
 • profesor filozofije i sociologije.

4. Kandidati za radno mjesto nastavnika Sociologije moraju imati završen VII stepen stručne spreme studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine, odnosno završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine, s najmanje 240 ECTS bodova, akademskom titulom i stručnim zvanjem:

 • profesor/bachelor sociologije,
 • magistar/master sociologije,
 • profesor filozofije i sociologije.

Prednost za radna mjesta pod tačkom 3., 4. i 5. (nastavnik Filozofije, Logike i Sociologije) imaju kandidati sa završenom medresom i stručnim zvanjem profesor filozofije i sociologije iz razloga što kandidati sa ovim stručnim zvanjem mogu izvoditi nastavu iz sva tri predmeta.

Kandidati za radno mjesto nastavnika Psihologije moraju imati završen VII stepen stručne spreme studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine, odnosno završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine, s najmanje 240 ECTS bodova, akademskom titulom i stručnim zvanjem:

 • profesor/bachelor psihologije,
 • magistar/master psihologije,
 • profesor/bachelor pedagogije i psihologije,
 • magistar/master pedagogije i psihologije,
 • diplomirani psiholog uz položenu pedagoško-psihološku i metodičko- didaktičku grupu predmeta.

Prednost imaju kandidati sa završenom medresom.

KRITERIJI

Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata su:

 1. stručna sprema, naučna ili akademska zvanja,
 2. radni staž,
 3. prosjek ocjena tokom studija za stjecanje stručne spreme koja se traži konkursom,
 4. stečeno više stručno zvanje,
 5. stručni ispit,
 6. završena jedna od priznatih medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,
 7. provjera etičkih, radnih i stručnih sposobnosti (intervju),
 8. pripadnost nekoj od boračkih kategorija, shodno pozitivnom zakonodavstvu.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (original ili ovjerene kopije)

Kandidati su obavezni dostaviti:

 1. svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs s kratkom biografijom, preciznom naznakom na koje radno mjesto konkurišu, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa) i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
 2. diploma o stečenoj akademskoj tituli i stručnom zvanju koji se traže konkursom,
 3. diploma o završenoj medresi za radno mjesto pod tačkom 1. i 2. (odgajatelj i odgajateljica),
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (izdaje nadležni sud).

DODATNA DOKUMENTACIJA (original ili ovjerene kopije)

Uz obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:

a) diplomu o stečenom naučnom ili akademskom zvanju (mr. ili dr. nauka),

b) uvjerenje o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje a kojim se dokazuje radni staž na poslovima koji se traže konkursom,

c) rješenje o stečenom stručnom zvanju,

d) uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studija za stjecanje stručne spreme, koja se traži konkursom, na nekom od javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini,

e) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalni odgojno-obrazovni rad,

f) diploma o završenoj jednoj od priznatih medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

g) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

 • uvjerenje o statusu djeteta šehida/poginulog borca i nestalog branioca,
 • rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida,
 • dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,
 • rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitnika priznanja,
 • uvjerenje o učešću u oružanim snagama,
 • uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,
 • rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu, odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivališta (ne starije od šest mjeseci).

Kandidati koji prilože jedan od dokaza o pripadnosti boračkoj populaciji iz tačke g), obavezni su priložiti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Pored navedene dokumentacije izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od tri mjeseca, te drugu dokumentaciju određenu tekstom konkursa.

Pod ovjerenom kopijom smatra se dokumentacija ovjerena od strane nadležnog organa uprave ili notara.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

ROK I MJESTO ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Konkurs  ostaje otvoren  osam  dana od dana objavljivanja u IIN Preporod.

Neblagovremene i nepotpune  prijave  se  neće uzeti u  razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavitiputem pošte ili lično na adresu: JU Gazi Husrev-begova medresa  ul. Sarači br. 49. Sarajevo, sa naznakom:  “Prijava na konkurs”.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole.

Napomena: Konkurs ostaje otvoren do 10.7.2023. godine.